Όταν είσαι στις 0.0000017 μέρες Κ.Σ.

Όταν είσαι στις 0.0000017 μέρες Κ.Σ.