Quantcast
THE STREAM

Στο Σύνταγμα έφτασε η πορεία για την ανεργία από την Πάτρα (PHOTO)

Το οδοιπορικό ξεκίνησε την προηγούμενη Κυριακή με επικεφαλής το δήμαρχο της πόλης


THE NEWSROOM · 10 Απριλίου 2016

Η πορεία για την ανεργία που είχε ξεκινήσει πριν από μια εβδομάδα από την Πάτρα έφτασε σήμερα στην Αθήνα, μετά από ένα οκταήμερο οδοιπορικό 220 χιλιομέτρων. Το οδοιπορικό αυτό οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Πατραίων με στόχο την κινητοποίηση φτωχών, ανέργων και νέων ενάντια στην ανεργία. Ιδού κάποια πλάνα από την πορεία μέσα στη βδομάδα:

πατρα 1

ÁÊÑÁÔÁ-ÔÑÉÔÇ ÇÌÅÑÁ ÐÏÑÅÉÁ ÁÃÙÍÁ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÁÍÅÑÃÉÁÓ ÐÁÔÑÁ -ÁÈÇÍÁ.(EUROKINISSI)

Ìå ìåãÜëç óõììåôï÷Þ äéáäçëùôþí áðü ÓõíäéêÜôá Á÷áÀáò êáé ÁôôéêÞò, îåêßíçóå óÞìåñá ôï ðñùß áðü ôçí ÁêñÜôá, ç ðïñåßá áãþíá êáôÜ ôçò áíåñãßáò. Ëßãï ìåôÜ ôéò 11 ôï ðñùß, ïé äéáäçëùôÝò Ýìðáéíáí óôï ÄåñâÝíé, üðïõ Ýãéíå êáé ç ðñþôç óôÜóç. Ìáæß óôçí ðïñåßá Þôáí êáé ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÁíáôïëéêÞò ÁéãéÜëåéáò, ÖÜíçò Óôáõñüðïõëïò. ÖèÜíïíôáò ç ðïñåßá óôï ÄåñâÝíé, Ýôõ÷å åíèïõóéþäïõò õðïäï÷Þò áðü ôïõò êáôïßêïõò, åíþ ìéá ìéêñÞ åêäÞëùóç, ïñãÜíùóå ï Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Åõñùóôßíçò, «Åõ æçí». Ï ÄÞìáñ÷ïò ÐáôñÝùí Êþóôáò Ðåëåôßäçò, åõ÷áñßóôçóå ôïõò êáôïßêïõò ãéá ôçí õðïäï÷Þ ôçò ðïñåßáò, ëÝãïíôÜò ôïõò: «Íá äßíåôå êïõñÜãéï êáé äýíáìç ãéá íá óõíå÷ßóïõìå áõôüí ôïí äßêáéï áãþíá». ÓõãêéíçôéêÞ Þôáí ç óôéãìÞ, üôáí ôá ðáéäéÜ ôïõ íçðéáãùãåßïõ Äåâåíßïõ, âãÞêáí áðü ôï ó÷ïëåßï êáé ÷áéñåôïýóáí ôïõò äéáäçëùôÝò, ðïõ ðåñíïýóáí áðü ìðñïóôÜ ôïõò. Ôçí þñá åêåßíç, ï ÄÞìáñ÷ïò âãÞêå áðü ôçí ðïñåßá êáé ðÞãå óôï ó÷ïëåßï, íá åõ÷áñéóôÞóåé êáé íá ìéëÞóåé ìå ôá ìéêñÜ ðáéäéÜ êáé ôïõò äáóêÜëïõò ôïõò. ÓÔÏ ÄÉÁÊÏÐÔÏ ÅîÜëëïõ ÷èåò óôï Äéáêïðôü, ôïõò äéáäçëùôÝò õðïäÝ÷èçêå ï ÄÞìáñ÷ïò Êáëáâñýôùí Ãéþñãïò ËáæïõñÜò, ï ïðïßïò äÞëùóå áëëçëÝããõïò áõôÞò ôçò ðñùôïâïõëßáò, åíþ óõììåôåß÷å êáé óôçí ðïñåßá. Ôï ôåñìáôéêü óçìåßï ôçò äåýôåñçò ìÝñáò, Þôáí ç ÁêñÜôá. Åêåß ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ÖÜíçò Óôáõñüðïõëïò, êáëùóüñéóå ôïõò äéáäçëùôÝò åê ìÝñïõò ôïõ ÄÞìïõ ÁéãéÜëåéáò, åíþ ìÞíõìá óõìðáñÜóôáóçò, Ýóôåéëå ç åêðñüóùðïò ôçò ËáúêÞò ÅðéôñïðÞò ÁíáôïëéêÞò ÁéãéÜëåéáò. Ï ÄÞìáñ÷ïò ÐáôñÝùí ôïõò åõ÷áñßóôçóå ãéá ôçí õðïäï÷Þ êáé ôüíéóå ðùò ÷ñåéÜæåôáé óõóðåßñùóç êáé áðïöáóéóôéêüôçôá óôç äéåêäßêçóç ôùí äéêáéùìÜôùí ìáò. ËÕÊÏÐÏÑÉÁ Óôçí ËõêïðïñéÜ Êïñéíèßáò, üðïõ êáé ïé äéáäçëùôÝò Ýêáíáí ïëéãüëåðôç óôÜóç, äÞëùóå óõììåôï÷Þ óôçí ðïñåßá áãþíá êáôÜ ôçò áíåñãßáò, ôï ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Ìïõóéêïý Óõëëüãïõ (êáé ðñþçí ìÝëïò ôïõ óõãêñïôÞìáôïò Æéãê Æáãê), Ãéþñãïò ÓáññÞò. «¸÷åé íüçìá ôï íá ðáëÝøïõìå. Óôï ÷þñï ôï äéêü ìáò, ç áíåñãßá áããßæåé ôï 90%. Ãé¢ áõôü êáé áðïöáóßóáìå íá åßìáóôå ìáæß óáò ùò ôï ôÝëïò», äÞëùóå. Ï Ãéþñãïò ÓáññÞò, Ýêáíå ãíùóôü, üôé èá óõììåôÜó÷åé óôçí ðïñåß

πατρα 4

Η πορεία έφτασε σήμερα το πρωί στο Χαϊδάρι, όπου και την πορεία υποδέχτηκαν ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ενώ προς το απόγευμα οι οδοιπόροι έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος, όπου και θα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί από ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΔΕ και Ενώσεις Συνταξιούχων, ενώ ψήφισμα θα παραδοθεί από αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Πατραίων στη Βουλή.

πατρα 5

πατρα 6

πατρα 7

πατρα 8

πατρα 9

 

Best of internet