Θέλει ο γυπαετός της πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει (VIDEO)

the stream daily-viral

Θέλει ο γυπαετός της πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει (VIDEO)

Στην προκειμένη περίπτωση η χορεύτρια Αναστασία Γιούσεφ δεν τον αφήνει


THE NEWSROOM · 6 Φεβρουαρίου 2017

Ðåñéïäåßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç óôçí ËÝóâï, ôçí ðáñáóêåõÞ 3 Öåâñïõáñßïõ 2017. Ï Êõñ. ÌçôóïôÜêçò óõíáíôÞèçêå ìå ôçí ÐåñéöåñåéÜñ÷ç Âïñåßïõ Áéãáßïõ ×ñéóôéÜíá ÊáëïãÞñïõ êáé ìå ôï ÄÞìáñ÷ï ËÝóâïõ Óðýñï Ãáëçíü. Óôç óõíÝ÷åéá, åðéóêÝöèçêå, óôï ëéìÜíé ôçò ÌõôéëÞíçò, ôï ðáñÜêôéï ðåñéðïëéêü ðëïßï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý "Ôïîüôçò", ôï ïðïßï óõììåôÝ÷åé êáé óå äéáóþóåéò ðñïóöýãùí – ìåôáíáóôþí. ÁìÝóùò ìåôÜ ìåôÝâç óôï êÝíôñï ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí óôç Ìüñéá. Óôç óõíÝ÷åéá, åðéóêÝöèçêå êáé ôï ÷ùñéü Ìüñéá, üðïõ åß÷å ôçí åõêáéñßá íá óõíïìéëÞóåé ìå êáôïßêïõò ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí óôçí ðåñéï÷Þ, ëüãù ôïõ ðñïóöõãéêïý. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÍÄ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)

 

Πριν από λίγες ημέρες μετέβη στην Λέσβο ο σκιώδης υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να δουν τις συνθήκες διαμονής των προσφύγων στο νησί.

Μέτα από μια μακρινή παρατήρηση των συνθηκών ζωής των προσφύγων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Μόρια, ο γνωστός μπον βιβερ Μιλτιάδης είχε μια απρόσμενη συνάντηση με την Αιγυπτιακής καταγωγής χορεύτρια Αναστασία Γιούσεφ. Η Γιούσεφ είπε συγχαρητήρια στον έκπληκτο Μιλτιάδη για το έργο που έχει κάνει  και μετά θέλησε να του πει για “ένα πρόβλημα που χουμε με τους μετανάστες”.

 

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, ο γυπαετός Μιλτιάδης δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί ιδιαίτερα στις ερωτήσεις της Γιούσεφ, και με ένα χάδι στον ώμο την αποχαιρέτησε .

Best of internet